Header Ads

Markanday Patsanstha: श्री मार्कडेय पतसंस्थाच्या चौकशीचे उपनिबंधकाचे आदेश पारीत

 Markanday Patsanstha: श्री मार्कडेय  पतसंस्थाच्या  चौकशीचे उपनिबंधकाचे आदेश पारीत

Markanday Patsanstha: श्री मार्कडेय पतसंस्थाच्या  चौकशीचे उपनिबंधकाचे आदेश पारीत

नगर- श्री मार्कडेय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.दिल्लीगेटअहमदनगर यांचे विरुध्द रमेश यलय्या नागुल व इतर ४६ यांनी दि. ०३/१०/२०२३ रोजी संस्थेच्या संचालका मार्फत होत असलेल्या अदागोंदी कारभाराबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात यावी असा अर्ज दिला होता. तसेच दि. १७/०९/२०२३ रोजी सर्वसाधारण सभेमध्ये अभ्यासिकेचा खर्च तसेच इतर विषयास सभासदांचा विरोध असतांना देखील सदर विषय सर्वानुमते मंजुर झालेला नसतांना देखील संचालक मंडळाने दि. २५/०९/२०२३ रोजीचे वृत्तपत्रामध्ये सर्व विषय मंजुर असे बनावट कथन प्रसिध्द करुन सभासदांचे फसवणुक केलेले आहे. 

        

तसेच दि. १७/०९/२०२३ रोजी सर्वसाधारण सभेमध्ये अभ्यासिकेचा खर्च तसेच इतर विषयास सभासदांचा विरोध असतांना देखील सदर विषय सर्वानुमते मंजुर झालेला नसतांना देखील संचालक मंडळाने दि. २५/०९/२०२३ रोजीचे वृत्तपत्रामध्ये सर्व विषय मंजुर असे बनावट कथन प्रसिध्द करुन सभासदांचे फसवणुक केलेले आहे. 


              तसेच मुद्दा क्रं१ संस्थेच्या दुस-या मजल्यावर अभ्यासिका चालु केल्याबाबत. मुद्दा क्रं२ दि.०८/०३/२०२३ रोजीच्या ठराव क्रं. ७ प्रमाणे अमर देवीदास बोरा यास रक्कम रु.२०,००,०००/- चे कर्ज मंजुर केलेले कर्ज नियमबाहय व खरेदीखत बनावट ठरल्यास अथवा रद्द झाल्यास गहाणखतान्वये दिलेली रक्कम व्याजासह संपुर्ण परतफेड करण्याची जबाबदारी संचालक मंडळ व शिफारस करणारे संचालक स्विकारणार का 


सदर कर्जदार हा विद्यमान चेअरमन यांचा नातेवाईक असल्यामुळे सदर प्रकरणाकडे गांभीर्याने न पाहता सदर कर्ज वितरीत केल्याचे दिसून येत आहे. 


                   तसेच वरील नमुद केलेल्या गंभीर बाबींची दखल घेवुन सदर संस्थेच्या संचालका मार्फत होत असलेल्या अनागोंदी कारभाराबाबत योग्य ते कारवाईचे आदेश पारीत करण्याचे विनंती केलेली होती. सदर अर्जाची गंभीर दखल घेवुन मा. तालुका उपनिबंधकसहकारी संस्था यांनी श्री मार्कडेय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. संस्थेच्या विद्यमान संचालक मंडळा विरुद्ध 


चौकशीचे आदेश जा. क्र. / उनिन/वि-६/श्री मार्कंडेय ना. प. त. / रमेश नागुल व इतर ४६ / सन २०२३ दि. १६/१०/२०२३ रोजी पारीत केलेले आहेत व सदर चौकशी ही लेखा परिक्षक श्रेणी-१ अधिन सहकारी संस्था नगर तालुका जिल्हा अहमदनगर तर्फे मा. श्री एस एन पिंगळे हे करीत आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

For All Your Feedback and Complain please Mail and Contact us - at [email protected]

Blogger द्वारे प्रायोजित.